Strona główna » KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


I. ORGANIZATOR

  1. Organizatorem konkursu jest Remex sp. z o.o. sp. k. , ul. Grobelnego 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

 tel. 664 415 000, www.remex.pl, e-mail:


II. FORMA KONKURSU

Niniejszy konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy składają zgłoszenia udziału do konkursu oraz prace konkursowe w postaci zdjęć.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie fotografii naszych zrealizowanych inwestycji deweloperskich i użyteczności publicznej  

Inwestycje deweloperskie
Dąbrówki 3 – Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki 3
Osiedle Nowomińskie – Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 2 / ul. Piłsudskiego 52,ul Daszyńskiego1
Osiedle Wesoła – Mińsk Mazowiecki ul. Wesoła 1E, ul. Wesoła 1F
Spółdzielcza 24 – Mińsk Mazowiecki ul. Spółdzielcza 24
Kazikowskiego 9 – Mińsk Mazowiecki ul. Kazikowskiego 9
Siennicka 19 – Mińsk Mazowiecki ul. Siennicka 19
Topolowa 4  Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 4
  Inwestycje budynków użyteczności publicznej
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1A, na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie
Rozbudowa i remont siedziby firmy Totalizatora Sportowego w Warszawie
Budowa budynku Gimnazjum wraz z hala sportową w Radzyminie
Rozbudowa i remont Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie
Budowa Strażnicy J.R.G. nr 15 PSP ul. Młodzieńcza 5/7 w Warszawie
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
Mercedes Bezn ul. Mrówcza w Warszawie
SGH – Budynek C Warszawa, aleja Niepodległości 128
Hala sportowa – Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Wesoła, ul. Klimatyczna 1)
Hala sportowa – Zespół Szkół Publicznych nr 2 w KobyłcePrzebudowa Szkoły podstawowej oraz dobudowa przedszkola w Ruchnie (gmina Węgrów)  
  • Konkurs ma charakter otwarty. Dopuszczalny jest udział uczestników indywidualnie lub zespołowo.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich lub będących pod opieką opiekuna.

2. Każda osoba lub podmiot, który zgłosi pracę do konkursu, zwany jest w treści niniejszego Regulaminu Uczestnikiem.
3. Prace mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

4. W przypadku zgłoszeń zespołowych, każdy z Uczestników jest zobowiązany wypełnić kartę identyfikacyjną uczestnika konkursu.
5. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia.
7. Potwierdzeniem udziału w konkursie jest złożenie przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w konkursie.

V. PRZEDMIOT I ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć realizacji organizatora.

2. Uczestnik musi wykonać i przesłać minimum 3 zdjęć różnych  inwestycji deweloperskich lub/i 2 zdjęcia użyteczności publicznej. Mogą być to zdjęcia fragmentu, całego obiektu lub detalu który charakteryzuje daną inwestycję.

a) Zdjęcia powinno być przesłane w formacie .jpg,

VI. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Złożenie pracy konkursowej następuje poprzez przesłanie jej na adres konkurs@remex.pl  wraz z kartą identyfikacyjną i oświadczeniem uczestnika konkursu.
2. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 31.10.2023 r.

3. Ogłoszenie wyników konkursu do 13.11.2023r.
4. Pracę konkursową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie przesłana na wskazany adres email .
5. Praca konkursowa może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek uczestnika.
6. Po złożeniu pracy konkursowej, nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu jest Monika Gołębiewska pracownik firmy REMEX sp. z o.o. sp. k.

2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres email: konkurs@remex.pl


VIII. RODZAJ NAGRODY
1. Uczestnik, którego praca zostanie wybrana przez organizatora jako zwycięska otrzyma nagrodę finansowa w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

IX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA PRAC
KONKURSOWYCH

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

X.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYBRANEJ PRACY
1. Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa zostanie przesłana przeniesie na Organizatora prawa autorskie majątkowe do całości pracy.
2. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do nadsyłanych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych.

3. Uczestnicy konkursu z chwilą złożenia prac wyrażają zgodę na nieodpłatne ich wykorzystywanie oraz udostępnienie przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych. Powyższa zgoda jest nieograniczona w czasie.
4. Organizator uprawniony jest do wykorzystania nagrodzonego projektu według swego uznania i zgodnie z aktualnymi potrzebami. Autor nagrodzonego projektu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe. Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma charakter nieograniczony w czasie.
5. Wzór oświadczenia uczestnika konkursu (dyspozycja dotycząca pracy konkursowej) stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


XI. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU
O wyniku konkursu zostanie powiadomiony droga mailową każdy z uczestników.